Athrawon, Adrannau, Aelwydydd 

Mae modd i arweinwyr adrannau/aelwydydd/ysgolion gofrestru aelodau drwy system ar y we.

Dylech fod wedi derbyn pecyn aelodaeth gyda'r holl fanylion o fewn pythefnos cyntaf mis Medi. Os nad ydych wedi’i dderbyn cysywlltwch â ni.

PWYSIG! Darllenwch y cyfarwyddiadau yma  gweinyddu_aelodaeth_cangen.pdf cyn mynd ati i gofrestru aelodau arlein. Mae'r ddogfen yn esbonio'r camau, ac mi fydd o gymorth i gyfeirio ato wrth fynd trwy'r broses.

Ymuno gyda'r Urdd

Rhieni, Gwarchodwyr ac Unigolion 

Oes cangen o'r Urdd yn eich adran neu ysgol chi?

Os na, mae croeso i rieni/ gwarchodwyr ymaelodi eu plant / plentyn ar lein.

Y pris aelodaeth nawr yw £7 neu aelodaeth teulu am £16.50 

Ymuno gyda'r Urdd

Cwestiynau Cyffredin

Rwyf wedi anghofio fy nghyfrinair

Ebostiwch aelodaethtechnegol@urdd.org i holi am gyfrinair newydd.

Pa ddulliau talu sy’n bosibl i ymaelodi ar y we?

Mae modd talu drwy ddefnyddio cerdyn credyd/debyd, neu drwy anfon siec. Os byddwch yn talu gyda cherdyn fe fyddwch yn derbyn y rhifau aelodaeth yn syth. Os ydych chi'n talu drwy anfon siec neu BACS byddwch yn derbyn y rhifau aelodaeth ar e-bost ar ôl i’r Urdd dderbyn eich taliad.

Fyddai yn derbyn fy rhif aelodaeth yn syth?

Os byddwch yn talu gyda cherdyn fe fyddwch yn derbyn y rhifau aelodaeth yn syth. Os ydych chi'n talu drwy anfon siec neu gyda cherdyn, byddwch yn derbyn y rhifau aelodaeth ar e-bost ar ôl i’r Urdd dderbyn eich taliad.

Mae’r system wedi cau lawr yng nghanol cofrestru aelodau, beth sydd angen i mi wneud?

Ebostiwch aelodaethtechnegol@urdd.org gyda'ch ymholiad neu ffoniwch 01239 652 162

Rwy’n cael problem gyda cofrestru aelodau ar y we. Gyda phwy gallaf gysylltu?

Os ydych yn cael problemau gyda’r system yna gallwch gysylltu â’r Adran Aelodaeth ar  01239 652 162 am gyngor. Os oes angen cymorth yn defnyddio’r system efallai byddwn yn cynnig i aelod o staff ein hadran TG i gysylltu nôl a chi gyda chymorth penodol neu gallwch e-bostio aelodaethtechnegol@urdd.org

Hoffwn ymaelodi fy nheulu. Sut allai wneud hyn?

Mae modd cofrestru teulu (gydag o leiaf 3 o blant )am bris gostyngol o £16.50. Cliciwch yma i ymaelodi eich teulu. 

Beth yw dyddiad cau aelodaeth?

Nid oes dyddiad cau - ond y dyddiad ar gyfer cael aelodaeth yn rhatach yw cyn 6 Tachwedd 2014 am gost o £6 y pen. Bydd y gost yn cynyddu i £7 ar ôl y dyddiad hwn hyd at ddiwedd blwyddyn academaidd 2014/2015.

A oes angen dychwelyd amlenni Rhodd Cymorth os ydych chi'n ymaelodi dros y we?

Oes. Maen hanfodol eich bod yn dychwelyd yr amlenni gan rieni gan fod modd i’r Urdd hawlio Rhodd Cymorth ar gyfraniad aelodaeth sydd yn ein galluogi i barhau i gynnig gweithgareddau a digwyddiadau. Os ydych yn ymaelodi dros y we fel rhiant/gwarchodwr, gallwch lewni y manylion Rhodd Cymorth ar yr un pryd. 

Rwy eisiau ymaelodi fy mhlant yn uniongyrchol yn hytrach na drwy gangen. A oes modd i mi wneud hyn?

 

Oes ond rydym yn annog pawb i ymaelodi drwy eich cangen leol mewn ysgol/adran/aelwyd. Os hoffech ymaelodi eich plant ar y we yna gellir gwneud drwy glicio yma

Rwy wedi ymaelodi ar y we gyda cherdyn. Pryd fyddai yn derbyn y pecyn aelodaeth?

Gall gymryd hyd at bedair wythnos i chi dderbyn eich pecyn aelodaeth yn enwedig yn ystod y cyfnodau prysur.  Os ydych yn ymaelodi gyda’r ysgol yna'r ysgol fydd yn derbyn y pecyn ac yn dosbarthu y bathodynau a'r cerdiau i’r disgyblion.