Cwestiynau Cyffredin

Dyma restr o'r cwestiynau mwyaf cyffredin. Cysylltwch â ni os hoffech ofyn cwestiwn arall.  

Ymholiadau 0845 257 1613

Ym mhle mae'r Eisteddfod yn 2015?

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2015 ar dir Llancaiach Fawr ger Nelson yn sir Caerffili rhwng 25 - 30 Mai

Ym mhle mae'r Eisteddfod yn 2016 a 2017?

Yn 2016 bydd yr Eisteddfod yn Sir y Fflint ac yn ardal Pen-y-Bont ar Ogwr yn 2017.

Oes angen bod yn aelod o'r Urdd i gystadlu yn yr Eisteddfod?

Pa fath o gyfleusterau sydd ar y maes ar gyfer pobl ag anabledd?

Mae modd trefnu cludiant o'ch cerbyd i'r Brif Fynedfa. Bydd angen darparu eich cadair olwyn eich hun i fynd o gwmpas y Maes. Mae toiledau anabl a rampiau wrth brif fynedfa bob stondin a phabell ond cofiwch ddod i siarad gydag un o stiwardiaid y Ganolfan Groeso os oes angen cymorth arnoch chi.

A oes llefydd parcio ar gyfer pobl ag anabledd?

Oes, mae llefydd parcio arbennig a rheiny mor agos â phosibl at brif fynedfa'r Maes. Dilynwch yr arwyddion melyn ar y brif ffordd i'ch arwain at y Maes Parcio anabl.

A oes cymorth i gario offer trwm i'r Maes?

Mae cymorth ar gael i gario offer trwm ar y Maes trwy ofyn i stiward yn y Ganolfan Groeso.

Ydych chi'n caniatáu cwn ar y Maes a'r Maes Carafanau?

Nac ydyn, dim ond c?n tywys sydd yn medru dod ar y Maes.

Oes angen tocyn gwahanol ar gyfer gweithgareddau'r dydd a gweithgareddau'r nos?

Oes, mae angen tocyn dydd i gael mynediad i'r Maes a thocyn gwahanol ar gyfer digwyddiadau'r nos megis cystadlaethau'r Gan Actol, cystadlaethau nos Iau a chystadlaethau'r cerddorfeydd

Sut gallaf brynu tocynnau i'r Eisteddfod?

Ffoniwch ein llinell docynnau 0845 257 1639 neu ewch i'r dudalen Tocynnau ar ein gwefan. Bydd y tocynnau ar gael ar bris gostyngol am gyfnod byr felly cofiwch brynu o flaen llaw!

Ydy’r rhagbrofion i gyd ar y Maes?

Mae'r rhagbrofion i gyd yn cael eu cynnal ar y Maes mewn Stiwdio, neu yn y Neuadd Ddawns neu Neuadd Gorawl. Bydd yr holl fanylion yn Rhaglen y Dydd, sy'n cael ei chyhoeddi fis Chwefror 2015. 

Ym mhle gallaf brynu Rhestr Testunau 2015?

Gallwch brynu copi o Restr Testunau 2015 yn eich siop lyfrau lleol, drwy gysylltu gyda Swyddfa Glan-llyn ar 01678 541014 neu gallwch ei lawr lwytho drwy glicio yma.

Ym mhle gallaf brynu Rhaglen y Dydd?

Mae Rhaglen y Dydd yn cael ei gyhoeddi tua mis Mawrth cyn yr Eisteddfod ac ar gael i brynu naill ai yn eich siop lyfrau lleol neu drwy gysylltu gyda swyddfa Glan-llyn ar 01678 541 014.